Онлајн

Навигацијата може да биде толку комфорна.

Преку поврзувањето со интернет, со опционалниот пакет Car-Net "Guide & Inform"¹ користите податоци чијашто ажурност скоро и не може да се надмине. Ако на пр. некаде настане застој или истиот повеќе го нема, тоа ќе го дознаете онлајн во реално време. Особено комфорно: Вашата рута автоматски соодветно ќе се приспособи. Со онлајн пребарувањето посебни цели, ќе најдете бројни атрактивни ресторани или интересни цели како хотели, бензински станици или новоотворено кино.

Кога е следниот контролен сервис? Уште колку гориво има во резервоарот? Кога возилото го користат повеќе лица, добро е да се знае дека одговорот на таквите прашања во Arteon може по желба на едноставен начин да се добие и онлајн. Благодарение на сериските Car-Net "Security & Service"², многу релевантни податоци за возилото Ви стојат на располагање на веб-портал. Исто толку корисни "Security & Service" може да се покажат и за време на возењето: ако системот во рамки на неговите граници регистрира незгода, автоматски се воспоставува контакт со центарот за клиенти на Volkswagen. Освен тоа, на овој начин возможно е зависно од ситуацијата да се алармира за помош на лице место и да се проследат релевантни информации како на пр. податоци за возилото, бројот на лица во возилото и локацијата. Преку говорна врска, возачот може да биде згрижен и да му се помогне до пристигнувањето на спасувачките служби.

//1.// За користењето на мобилните онлајн услуги (Car-Net "Guide & Inform") потребен Ви е мобилен краен уред (на пр. паметен телефон) со опција да се користи како мобилен WLAN Hotspot. Или, со опционалниот интерфејс за мобилен телефон "Premium" (само во комбинација со навигацискиот систем "Discover Pro") може да се користи мобилен телефон со remote SIM Access профил (rSAP) или SIM-картичка со опција за телефон и податоци. Car Net услугите се достапни само со постоечки или засебно склучен договор за мобилна телефонија помеѓу Вас и Вашиот провајдер и само онаму каде што има покриеност со конкретната мобилна мрежа. Со приемот на податочни пакети од интернет, зависно од Вашата конкретна тарифа за мобилна телефонија и особено при користењето во странство, може да настанат дополнителни трошоци (на пр. давачки за роаминг). Поради волуменот на податоци што се користи во рамки на користењето на Car Net услугите, задолжително се препорачува договор за паушална тарифа за податоци со Вашиот провајдер! За користењето на Car-Net, треба да се склучи засебен договор со Volkswagen AG. По предавањето на возилото, клиентот има време од 90 дена да го регистрира возилото на www.volkswagen.com/Car-Net. Достапноста на Car-Net услугите може да биде различна зависно од земјата. За конкретно договорениот период, овие услуги стојат на располагање и може да подлежат на измени на содржината. Подетални информации за Car-Net ќе добиете на www.volkswagen.com/Car-Net и кај Вашиот партнер на Volkswagen; информации за тарифите за мобилната телефонија ќе добиете кај Вашиот провајдер.

//2.// За користењето на Car-Net "Security & Service", треба онлајн да се склучи засебен договор со Volkswagen AG. За услугите да може да се користат преку целиот период, по предавањето на возилото клиентот има време од 90 дена да го регистрира возилото на www.volkswagen.com/Car-Net. Услугата за итен повик се активира уште при испораката, без регистрирање.

Достапноста на Car-Net услугите може да биде различна зависно од земјата. За конкретно договорениот период, овие услуги стојат на располагање и може во времетраењето на договорот да подлежат на измени на содржината. За користење на бесплатната апликација Car-Net, потребен е паметен телефон со iOS или Android оперативен систем и SIM-картичка со опција за податоци со постоечки или засебно склучен договор за мобилна телефонија помеѓу Вас и Вашиот провајдер. Со приемот на податочни пакети од интернет, зависно од Вашата конкретна тарифа за мобилна телефонија и особено при користењето во странство, може да настанат дополнителни трошоци (на пр. давачки за роаминг). Подетални информации за Car-Net Security & Service ќе добиете на www.volkswagen.com/Car-Net и кај Вашиот партнер на Volkswagen; информации за тарифите за мобилната телефонија ќе добиете кај Вашиот провајдер.

1. Für die Nutzung der mobilen Online Dienste (Car-Net "Guide & Inform") benötigen Sie ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone), das die Fähigkeit besitzt, als mobiler WLAN Hotspot zu agieren. Alternativ kann mit der optionalen Mobiltelefonschnittstelle "Premium" (nur in Verbindung mit Navigationssystem "Discover Pro") ein Mobiltelefon mit remote SIM Access Profile (rSAP) oder eine SIM-Karte mit Telefon- und Datenoption genutzt werden. Die Car-Net-Dienste sind nur mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider und nur innerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunknetzes verfügbar. Durch den Empfang von Datenpaketen aus dem Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (z. B. Roaming-Gebühren) entstehen. Aufgrund des im Rahmen der Nutzung der Car-Net-Dienste anfallenden Datenvolumens wird die Vereinbarung einer Daten-Flatrate mit Ihrem Mobilfunkprovider dringend empfohlen! Zur Nutzung von Car-Net ist ein separater Vertrag mit der Volkswagen AG abzuschließen. Der Kunde hat nach Übergabe des Fahrzeugs 90 Tage Zeit, um das Fahrzeug unter www.volkswagen.com/Car-Net zu registrieren. Die Verfügbarkeit der Car-Net Dienste kann länderabhängig unterschiedlich ausfallen. Diese Dienste stehen für die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit zur Verfügung und können inhaltlichen Änderungen unterliegen. Nähere Informationen zu Car-Net erhalten Sie unter www.volkswagen.com/Car-Net und bei Ihrem Volkswagen Partner; Informationen zu Mobilfunk-Tarifbedingungen bei Ihrem Mobilfunkanbieter. 2. Zur Nutzung von Car-Net "Security & Service" ist ein separater Vertrag mit der Volkswagen AG online abzuschließen. Um die Dienste mit der vollen Laufzeit nutzen zu können, hat der Kunde nach Übergabe des Fahrzeugs 90 Tage Zeit, um das Fahrzeug unter www.volkswagen.com/Car-Net zu registrieren. Der Dienst Notruf-Service ist bereits ab Auslieferung ohne Registrierung aktiviert. Die Verfügbarkeit der Car-Net Dienste kann länderabhängig unterschiedlich ausfallen. Diese Dienste stehen für die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit zur Verfügung und können während der Vertragslaufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen. Zur Nutzung der kostenfreien Car-Net App wird ein Smartphone mit iOS oder Android Betriebssystem und eine SIM-Karte mit Datenoption mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider benötigt. Durch den Versand oder Empfang von Datenpaketen über das Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (z.B. Roaming-Gebühren) entstehen. Nähere Informationen zu Car-Net Security & Service erhalten Sie unter www.volkswagen.com/Car-Net und bei Ihrem Volkswagen Partner; Informationen zu Mobilfunk-Tarifbedingungen bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Затвори
Мени
Затвори мени

Динамика и дизајн во врвна форма. Arteon.

 

Hoppla!
Ihr Browser scheint nicht aktuell zu sein. Eventuell funktioniert unsere Webseite nicht optimal. Die meisten Browser (nicht jedoch MS Internet Explorer 11 & älter) funktionieren dennoch problemlos.

Wir empfehlen Ihnen ein Update Ihres Webbrowsers!
Die jeweils neueste Version kann überall im Internet ein gutes Erlebnis sicherstellen.

Danke für Ihren Besuch und viel Spaß,
Вашиот Volkswagen Team