Copyright/Одговорности


Сите слики, текстови и останати елементи на овој сајт одговараат на продажната програма на Volkswagen во Република Македонија во моментот на поставување на сајтот и представуваат необврзувачка информација. Го задржуваме правото на дополнителна измена. За настанатите забуни Volkswagen и Порше Македонија не ја превземаат одговорноста. Го задржуваме правото на измена на конструкацијата,опремата и обемот на испораката, како и на одстапувања во поглед на нијансите на бои. Сите дадени цени се необврзувачки, оринетациони цени, вклучително и ДДВ-то.

Програмот е авторски заштитен, вклучувајќи ги и сите негови делови како што се податоците и фотографиите. Секое користење без одобрување надвор од границите на законот за ваторство е казниво. Ова особено важи за умножување, превод, поставување на микрофилм и обработка со и во електроснски системи.

Користењето на фотографиите е дозволено само за приватни причини. Volkswagen е сопственик на голем број на заштитени марки (заштитени закови). Особено се заштитени знаковите, Volkswagen, VW, VW AG, Volkswagen Service, Drivers wanted, Lupo, Passat, Beetle, New Beetle , Bora, Golf, Polo, Sharan, Jetta, Variant, Caravelle, TDI, SDI, PDI, GTI, 3L, VR6, W10, W12, W16, W18, Syncro, 4MOTION.

Фактот дека некој знак не е на оваа листа или во некој текст не е означен како заштитена марка или знак не значи дека тој знак не е заштитен или дека тој знак или марка може да се користи без писмено одобрување на VOLKSWAGEN AG, односно Порше Македонија.