EU-Reifenlabel

ЕУ-ОЗНАКА НА ГУМИ

Од ноември 2012 во Европската Унија има обврска за означување на гуми на моторни возила. Цели на означувањето со ЕУ-ознака за гуми се поголема безбедност во сообраќајот и намалување на  испуштањето на штетни материјали и мириси. Од ЕУ-ознаката со помош на графички приказ се наведени следните карактеристики на гума: класа на ефикасност на гориво, класа на одговорност при влажност како и класа на надворешни шумови  и соодветна мерна вредност.

Класа на ефикасност на гориво:

Гума со мал отпор при вртење може да придонесе за намалување на потрошувачката на гориво и со тоа и на испуштањето на CO2 на возилото. На ЕУ-ознаката на гумата има означување на класата на ефикасност на гориво на гума со црна стрелка на скала во боја од А (зелена, мал отпор при вртење) до G (црвена, голем отпор при вртење).

 

Класа на одговорност при влажност:

Одговорноста при влажност на гума делува на сопирањето на влажен коловоз и е важен фактор за безбедност. ЕУ-ознаката на гумата има класи на одговорност при влажност од А до G.  Во исти услови, гума со класа на влажност А на влажен коловоз има пократко сопирање од гума со класа на влажност F.

 

Класа на надворешни шумови:

 

Надворешните шумови придонесуваат за вкупната јачина на глас на возилото. На ЕУ-ознаката на гумата се наведени мерната вредност на надворешните шумови во децибели и пиктограм на класата на испуштање на шумови со еден (тивко) до три (гласно) звучни бранови.

ЕФИКАСНОСТ НА ГОРИВО

КЛАСА НА ОДГОВОРНОСТ ПРИ ВЛАЖНОСТ

КЛАСА НА НАДВОРЕШНИ ШУМОВИ

Други напомени:

* Фактичкото штедење на гориво и безбедноста во сообраќајот во голема мерка зависат од сопствениот начин на возење.

 * Со економично возење можете важно да придонесете за намалување на потрошувачката на гориво и испуштање на CO2.

* Обрнете внимание на правилниот притисок во гумите, затоа што мал притисок ја оштетува одговорноста при влажност и води кон намалување на ефикасноста на горивото со зголемена отпорност.

* Растојанието на сопирање мора да се одржува постојано соодветно на безбедносното растојание.

Податоци за класите на ефикасност на гориво, класите на одговорност при влажност како и класите на надворешни шумови  на сериската или специјалната опрема за достапните гуми ќе најдете во листите со техника и цени за поединечен моделот.

 

Целната нарачка на одредена марка на гума од логистички и производствено-технички причини не е можно.